Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Mẫu dịch chứng minh thư tiếng anh

Mẫu dịch tiếng Anh chứng minh thư nhân dân

Tiếng Việt

Bản dịch mẫu chứng minh thư tiếng anh

Photo

 

Socialist Republic of Vietnam

Independence– Freedom- Happiness

Certificate of identity card

Number: 0123456789

Full name: Nguyen Van A
 

Date of birth: September 09th 198

 

Native place: Ha Noi, Viet Nam
 
Permanent residence: Ha Noi Vietnam
 
 

 

 

Group: Kinh Religion: None  
 

Left forefinger

Personal trace and heteromorphism

 

Point scar is 1cm far from the left ala nasi.

 
 
 
 

Jun 11st 2011

 
 

Right forefinger

Director of Hanoi City‘s Public Security

 

 
   

Nguyen Van B

(Signed and sealed)