Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Mẫu dịch hợp đồng mua bán tiếng Anh

Dịch thuật châu Á hân hạnh được cung cấp mâu dịch hợp đồng tiếng Anh cho Quý khách. Nếu Quý khách có nhu cầu dịch thuật hợp đồng các thứ tiếng phổ biến như: Dịch thuật hợp đồng tiếng NgaDịch thuật hợp đồng tiếng Hàn, Dịch thuật hợp đồng tiếng Thái, Dịch thuật hợp đồng tiếng Trung, Dịch thuật hợp đồng tiếng Nhật, Dịch thuật hợp đồng tiếng Lào, Dịch thuật hợp đồng tiếng Campuchia, Dịch thuật hợp đồng tiếng Anh, Dịch thuật hợp đồng tiếng Đức..

Quý khách liên hệ với Các văn phòng dịch thuật công chứng của  Công ty dịch thuật Châu Á để được trợ giúp và tư vấn về dịch thuật hợp đồng.

Mở đầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Vietnam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
***********

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SALES CONTRACT

Điều lệ

Số (No): /HDDV
– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp 7.
Pursuant to Civil Code No. 33/2005/QH11 dated on 14/06/2005 by 11th National Assembly in session 7.
– Căn cứ bộ luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp 7.
Pursuant to Trade Code No. 36/2005/QH11 dated on 14/06/2005 by 11th National Assembly in session 7.
– Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.
Pursuant to the requirement and capability of both parties

Thông tin hai bên

Hôm nay, ngày tháng năm 2012, chúng tôi gồm:
Date:
Bên A Bên Mua:
Party A The Buyer
Địa chỉ (Add):
Điện thoại (Tel):
Tài khoản số (Bank account):
MST (Tax code):
Đại diện (Representative): Chức vụ (Title): Giám đốc/ Director
Bên B (Bên Bán): FUJITON TRADING CO.,LTD
Party B – The Seller
Địa chỉ (Add):
Điện thoại (Tel): 043 97 Fax:
Tài khoản số (Bank account)
MST (Tax Code):
Đại diện ( Representative): Chức vụ (Title):Tổng Giám đốc
Sau khi trao đổi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:
Through negotiation, the Parties hereby agree to trade the following products and conclude the terms and conditions as below:

Điều khoản 1

Điều 1: SẢN PHẨM HÀNG HÓA:
Article 1:COMMODITY

1. Số lượng, quy cách, đơn giá sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng:

Quantity, and specification, unit price of commodity and total value of contract

Bên B xác nhận đồng ý nhận bán cho bên A sản phẩm hàng hóa với số lượng, chất lượng và đơn giá như sau:

Party B agrees to sell and Party A agrees to buy the following commodity with quantity, quality and unit price as below:

TT Chi tiết hàng hóa và thông số kỹ thuật

Commodity& Specification Size ĐV Tính Số lượng

MT

Quantity Đơn giá /MT

Unit Price per MT Thành tiền

Amount

USD

Tổng giá trị HĐ đã bao gồm VAT (Total include 10% VAT)

Viết bằng chữ ( Write in word):

Dung size: Cho phép +/- 10% trọng lượng hàng hóa

Delivery weight: Actual Net for net:+/- 10%

Đóng gói: Theo tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu của nhà máy

Packing: Mill’s Standard Packing for Export Gmax 10.000 MT

Nhà sản xuất:

Manufacture:

Điều khoản 2

Điều 2: THỜI GIAN GIAO HÀNG
Article 2: Time of Delivery
1. Thời gian giao hàng:
Time of Delivery
2.Địa chỉ điểm giao hàng tại: Tại địa chỉ của bên A
Place of Delivery

Điều khoản 3

Điều 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Article 3: Term of payment
-Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
The payment will be paid to Party B by cash or transfer in Vietnam dong by Party A
– Trả chậm 45 ngày kể từ ngày giao hàng
TTR 45days after Delivery

Điều khoản 4

Điều 4: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN:
Article 4: Liabilities of both parties

1.Trách nhiệm của Bên B:
1. Liabilities of Party B:
– Cung cấp sản phẩm cho bên A theo đúng số lượng, chất lượng, mẫu mã, thời gian và địa điểm như thỏa thuận trong hợp đồng này.
– Supply products to party A with quantity, specification, time and place of delivery as agreed in sales contract
– Cung cấp hóa đơn GTGT cho bên A ngay sau khi bên A yêu cầu
– Provide VAT invoice to party A as soon as delivery done
– Phối hợp cùng bên A giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giao nhận hàng hóa.
– Cooperate with party A to resolve any matter occur during period of contract and merchandise exchange process

2.Trách nhiệm của Bên A :
– Phối hợp cùng bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giao nhận hàng hóa.
– Cooperate with party B to resolve any matter occur during period of contract and merchandise exchange process.
– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng và theo kế hoạch thanh toán được hai bên nhất trí tại Điều 4.
– Pay in full and on time to party B total amount as agreed in sales contract as well as payment schedule agreed in article 4

Điều khoản 5

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
Article 5: Other terms

– Hai bên thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng.

– Both parties agree to implement seriously terms and conditions mentioned in sales contract

– Nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên kia thì phải chịu bồi thường tương đương giá trị hợp đồng và đền bù những thiệt hại phát sinh do việc hủy hợp đồng gây ra cho bên bị thiệt hại

– If either of the Buyer or Seller cancels the contract without agreement of other party, the party is subjected to a penalty equivalent to the value of contract and it must compensate the loss due to calcellation of contact to the other party.

– Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh bổ sung hoặc sửa đổi bản hợp đồng này đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của hai bên. Trường hợp phát sinh bất đồng mà hai bên không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế Tp. Hà Nội phân xử, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện và án phí sẽ do bên có lỗi chịu.

– During the period of the contract, if it arise appendix or modification, both parties has to agree by issueing document of nortification. If it arises conflict which is not solved by negotiation, the final judgement is made by Hanoi Commercial Court and the fee is paid by offending party.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.
This contract is made into 04 copies; each party keeps 02 copies which has the same legitimacy. This contract comes into effect from the date of signing.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

0/5 (0 Reviews)